Työnvälityksen tietosuojaseloste

 

Rakennusliitto

Tietosuojaseloste (Työnvälitys)

Tietosuojalain (2018/1050) ja Euroopan Unionin yleisen tietosuoja-asetuksen (2016/679/EU) mukainen yhdistetty tietosuojaseloste ja informointiasiakirja.

 1. Rekisterinpitäjä

Rakennusliitto ry
Siltasaarenkatu 4 / PL 307
00531 HELSINKI
Y-tunnus: 0213629-4
puhelin: 020 774 00

www.rakennusliitto.fi

 1. Rekisterin nimi

Rakennusliitto ry:n työnvälityksen asiakasrekisteri

 1. Yhteyshenkilö

Rakennusliitto ry
Tietosuojavastaava Marjukka Hilbert
Siltasaarenkatu 4 / PL 307
00531 HELSINKI
Sähköposti: marjukka.hilbert@rakennusliitto.fi
Puh: 020 690 250

 1. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste ja käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittely perustuu työnvälityksen yhteydessä syntyvään työnhakuprofiiliin. Henkilötietoja käsitellään palvelun toteuttamiseksi ja jäsensuhteen hoitamiseksi.

 1. Rekisterin tietosisältö ja tietojen säilytysaika

Rekisteröidyistä tallennetut henkilötiedot:

 • Nimitiedot (sukunimi, etunimi)
 • Sähköpostiosoite
 • Puhelinnumero
 • Syntymäaika
 • Työskentelyalue (kaupunki)
 • Sukupuoli
 • Ammattinimike
 • Kielitaito
 • Pätevyydet
 • Työkokemus
 • Koulutus
 • Muu kokemus
 • Oman auton käyttömahdollisuus
 • Omien työkalujen käyttömahdollisuus
 • Suosittelijat
 • Muut jäsenen ilmoittamat työnhakuun liittyvät tiedot

Henkilötiedot poistetaan tietokannasta, kun jäsen pyytää työnhakuprofiilin poistoa, jäsenyys päättyy tai jäsen ei ole käyttänyt järjestelmää vuoteen. Työpaikkailmoitusten arkistosta pseudonymisoidaan kaikki 3 vuotta vanhemmat hakijatiedot.

 1. Rekisterin tietolähteet

Työnhakijan itsensä antamat tiedot työnhaun yhteydessä, kun hakija luo työnvälitykseen profiilin tietokoneelta e-Asioinnin kautta ja älypuhelimella mobiilijäsenkortin kautta.

 1. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei luovuteta eikä siirretä.

 1. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

 1. Rekisteröidyn oikeudet

Oikeus saada pääsy tietoihin

Rekisteröidyllä on oikeus pyynnöstään saada tietosuoja-asetuksen 15 artiklan mukaiset tiedot häntä koskevista henkilötiedoista, joita rekisterinpitäjä käsittelee. Liiton tietosuojavastaava toimittaa tiedot rekisteröidylle pyynnöstä.

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröidyllä on tietosuoja-asetuksen 16 artiklan mukainen oikeus vaatia, että rekisterinpitäjä oikaisee rekisteröityä koskevat epätarkat tai virheelliset henkilötiedot. Oikaisupyynnöt tulee toimittaa liiton tietosuojavastaavalle.

Oikeus tietojen poistamiseen

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamista rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksiPyydettyä käyttäjää ei ole olemassa.). Pyynnöt rekisteristä poistamiseksi tulee lähettää kirjallisesti liiton tietosuojavastaavalle.

 Oikeus käsittelyn rajoittamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterinpitäjää rajoittamaan henkilötietojen käsittelyä tietosuoja-asetuksen 18 artiklassa tarkemmin nimetyissä tapauksissa. Pyynnöt käsittelyn rajaamisesta tulee lähettää kirjallisesti liiton tietosuojavastaavalle.

Oikeus valittaa valvontaviranomaiselle

Mikäli rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan tietosuoja-asetusta, on rekisteröidyllä oikeus tehdä asiasta valitus valvontaviranomaiselle, joka tässä tapauksessa on ensisijaisesti tietosuojavaltuutettu.

 1. Muutokset tietosuojaselosteeseen

Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää aika ajoin esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa. Tämä tietosuojaseloste on viimeksi päivitetty 2.1.2020. Suosittelemme, että tutustut tietosuojaselosteen sisältöön säännöllisesti.