Työnvälityksen käyttöehdot

Rakennusliiton työnvälitys – Käyttöehdot

 

1. Käyttöehdoissa käytetyt termit

Palvelun tarjoaa Rakennusliitto, josta jatkossa käytetään nimitystä Palveluntarjoaja. Palvelua käyttävästä henkilöstä käytetään jatkossa nimitystä Asiakas. Palvelua käyttävästä organisaatiosta käytetään nimitystä Työnantaja ja itse Työnvälityksestä käytetään nimitystä Palvelu. Asiakkaasta ja Työnantajasta yhdessä käytetään termiä Käyttäjä.

Rakennusliitto on Suomen lainsäädännön mukaisesti perustettu itsenäinen yhdistys, jonka keskustoimisto sijaitsee osoitteessa Siltasaarenkatu 4, 00530 Helsinki.

2. Palvelun kuvaus

Palvelu perustuu digitaaliseen alustaan, jolla työnhakijat ja työpaikat kohtaavat. Työpaikkaa järjestelmässä voivat hakea liiton jäsenet ja työpaikkailmoituksia jättää vain liiton hyväksymät Työnantajat. Palvelussa välitetään sekä työpaikkoja että koulutus- ja oppisopimuspaikkoja. Palvelussa Asiakas voi tehdä itselleen työnhakuprofiilin ja hakea sen avulla avoimia työpaikkoja. Asiakas voi lisäksi tehdä paikkavahdin, joka ilmoittaa Asiakkaalle sopivista avoimista työpaikoista.

Palvelun yhteydessä tallennettavat tiedot kerätään erilliseen rekisteriin, joka muodostaa myös henkilörekisterin. Käyttäjätilin luonti edellyttää tietosuojaselosteen hyväksyntää.

3. Sitoumuksen hyväksyntä, luonne

Tämä Sitoumus on sopimus luoden laillisesti sitovat ehdot Asiakkaan ja Palveluntarjoajan välille. Palvelun käyttö edellyttää näiden käyttöehtojen hyväksyntää.

Hyväksyttyään käyttöehdot Asiakas sitoutuu

 • Vastaamaan siitä, että hänen Palveluun toimittamansa tiedot ovat totuudenmukaisia ja palvelun käyttötarkoitusta vastaavia;
 • antamaan luvan työnhakuprofiilinsa luovuttamiseen Työnantajalle;
 • vastaamaan kaikista hänelle palvelun käytöstä aiheutuvista omista käyttökustannuksista

Palveluntarjoajalla on oikeus muuttaa Palveluun liittyviä käyttöehtoja yksipuolisesti esimerkiksi lainsäädännön niin vaatiessa, tai mikäli Palveluun on tehty merkittäviä muutoksia. Mahdolliset muutetut käyttöehdot tulevat käyttäjän uudelleenhyväksyttäväksi.

4. Käyttäjätilin luominen Palveluun

Rekisteröityminen tapahtuu e-Asioinnin kirjautumissivun kautta. Kirjautuminen eAsiointiin tapahtuu vahvalla tunnistautumisella eli pankkien verkkotunnuksilla sekä teleoperaattoreiden mobiilivarmenteilla (Telia, DNA ja Elisa ym.)  E-Asioinnin kautta Asiakas voi tilata mobiilijäsenkortin, joka mahdollistaa Palvelun käytön älypuhelimella.

Työnantaja rekisteröityy ja kirjautuu Palveluun Tiitus Group Oy:n sivujen kautta. Linkki rekisteröitymissivustolle löytyy Rakennusliiton urapalveluiden verkkosivuilta.

5. Palvelun käyttö

Rakennusliiton jäsen voi aloittaa Palvelun käytön heti käyttäjätilin tultua rekisteröidyksi ja aktivoiduksi. Työantajan käyttäjätilin aktivoi Palveluntarjoaja erikseen.

6. Palvelun käyttö kaupallisiin tarkoituksiin

Palvelu on tarkoitettu vain rekisteröityneiden Käyttäjien käyttöön näiden käyttöehtojen puitteissa, eikä Käyttäjä saa käyttää Palvelua tai Palvelun sisältöä muihin kaupallisiin tarkoituksiin.

7. Vastuu Käyttäjätilistä

Vastuu käyttäjätilistä on Käyttäjällä. Mikäli Käyttäjä huomaa tiliänsä käytetyn luvattomasti, tulee tästä tehdä välittömästi ilmoitus osoitteeseen: tuki@rakennusliitto.fi

8. Omistusoikeudet

Palveluntarjoaja omistaa ja pidättää oikeuden Palveluun sekä kaikkeen sen sisältöön, kuten tavaramerkkeihin ja muihin immateriaalioikeuksiin siltä osin kuin edellä kuvatut eivät ole Palvelua rekrytointitarkoituksessa käyttävien Työnantajien omistamia. Käyttäjä sitoutuu olemaan loukkaamatta omistusoikeuksia käyttäessään Palvelua.

9. Tietojen julkaiseminen ja tietosisältö Palvelussa

 • Asiakas antaa oikeuden tietojensa luovuttamiselle Työnantajalle hakiessaan avointa työpaikkaa työnhakuprofiilillaan.
 • Asiakas voi asettaa käyttäjäprofiilinsa joko avoimeksi tai suljetuksi.
 • Työnantaja voi selata avoimia profiileja etsiessään työntekijöitä.
 • Asiakas hyväksyy, että Palvelussa jaettu sisältö on myös Palvelun pääkäyttäjän (Admin) nähtävissä ja tarvittaessa muokattavissa.
 • Käyttäjä vastaa kaikesta tuottamastaan ja Palvelussa julkaisemastaan sisällöstä.
 • Käyttäjä sitoutuu siihen, että kaikki tuotettu ja julkaistu tieto on totuudenmukaista ja paikkaansa pitävää.
 • Käyttäjä varmistaa, että kaikkeen Käyttäjän julkaisemaan tietoon on tarvittavat oikeudet.
 • Palvelun käyttö edellyttää voimassaolevan lainsäädännön noudattamista.
 • Käyttäjä ei saa julkaista, jakaa tai jalostaa mitään tekijänoikeuden alaista materiaalia, tavaramerkkejä tai mitään muutakaan tietoa ilman omistajan etukäteistä kirjallista suostumusta.

10. Kielletty toiminta

Käyttäjä ei saa käyttäytyä Palvelussa loukkaavasti, uhkaavasti, rasistisesti, harhaanjohtavasti, herjaavasti, epärehellisesti, kaupallisesti, laittomasti tai muulla vastaavalla tavalla. Käyttäjän toimiessa kielletyin tavoin, tai kohdan 9 alakohdan 6 esittämällä tavalla, on Palvelutarjoajalla oikeus poistaa Käyttäjän tili.

11. Muutokset Palvelussa

Palveluntarjoajalla on oikeus tuottaa Palvelu parhaaksi katsomallaan tavalla sekä muuttaa halutessaan Palvelun sisältöä. Palveluntarjoajalla on myös oikeus lopettaa Palvelu ilman erillistä ilmoitusta. Käyttäjä hyväksyy, että Palveluntarjoaja ei ole muutoksista tai Palvelun lopettamisesta vastuussa Käyttäjälle tai millekään muulle taholle. Muutoksista tiedotetaan Palvelussa ennen niiden voimaantuloa.

12. Asiakaspalvelu

Käyttäjä saa Palvelutarjoajalta apua osoitteesta tuki@rakennusliitto.fi. Puhelintukea on tarjolla arkipäivisin klo 9:00-15:00.

13. Tietosuoja ja tietoturva

Tietojen käsittelyperusteet, luovutukset kolmansille osapuolille sekä niiden säilytysajat on esitetty erillisessä tietosuojaselosteessa.

Palveluntarjoaja vastaa siitä, että itse Palvelussa ja siihen liittyvissä tiedonsiirroissa käytetyt salaus- ja suojausmenettelyt ovat asianmukaiset. Palveluntarjoaja vastaa myös Palvelun sisällön varmistamisesta.

14. Sitoumuksen irtisanominen

Sitoumus on voimassa siihen asti, kunnes joko Käyttäjä tai Palveluntarjoaja irtisanoo sen. Käyttäjä voi irtisanoa sitoumuksensa koska tahansa olemalla yhteydessä Palveluntarjoajaan ja pyytämällä käyttäjäprofiilinsa poistoa. Mikäli Käyttäjän käyttäjätilille ei ole kirjauduttu vuoteen, siirretään se passiiviseen tilaan. Tästä lähetetään erillinen tieto Käyttäjälle sähköpostilla. Käyttäjä voi halutessaan aktivoida käyttäjätilin kirjautumalla palveluun kuuden kuukauden sisällä ilmoituksesta. Jos palveluun ei kirjauduta uudelleen, tili poistetaan.

Sitoumus raukeaa automaattisesti, mikäli Asiakas eroaa Rakennusliitosta.

Palveluntarjoaja voi irtisanoa sitoumuksen tilanteessa, jossa

 • Käyttäjä on rikkonut käyttöehtoja
 • Palveluntarjoaja ei enää tarjoa Palvelua

Sitoumuksen irtisanomisen jälkeen Käyttäjällä ei ole enää oikeutta käyttää Palvelua. Käyttäjään liittyvien henkilötietojen irtisanomisen jälkeinen käsittely on kuvattu Palvelun tietosuojaselosteessa.

15. Vastuuvapauslauseke

Palvelutarjoaja ei ole vastuussa vahingoista, jotka ovat seurausta

 • Palvelussa olevasta väärästä tai virheellisestä Sisällöstä;
 • Sisällön poistamisesta;
 • Käyttäjän käyttäjätilin luvattomasta käytöstä;
 • Käyttäjän käyttöehtojen vastaisesta käytöksestä;
 • Palvelun teknisistä ongelmista

Palvelua tuotetaan ”sellaisena kuin se on.” Palveluntarjoajan pyrkimyksenä on pitää Palvelu käytettävissä ympärivuorokautisesti vuoden jokaisena päivänä. Palveluntarjoaja ei kuitenkaan voi vastata järjestelmän toimivuudesta eikä teknisten vikojen, huoltojen tai asennustöiden aiheuttamista katkoista, tietoliikennehäiriöistä eikä niistä mahdollisesti aiheutuvasta tiedon tms. muuttumisesta tai katoamisesta.

Palveluun ladatut tai sen kautta haetut tai muutoin hankitut materiaalit ja niiden käyttö on aina Käyttäjän vastuulla.

16. Sovellettava lainsäädäntö ja mahdolliset riitaisuudet

Asiakkaan ja Palveluntarjoajan väliseen sopimussuhteeseen sovelletaan Suomen voimassaolevaa lainsäädäntöä. Kaikki tästä sopimuksesta mahdollisesti seuraavat riidat pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan sopimalla. Viimesijaisesti riidat ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa.

 Nämä käyttöehdot tulevat voimaan 9.9.2019 ja ovat voimassa toistaiseksi. Käyttöehtoja on päivitetty 2.1.2020.